Gebruiksvoorwaarden mediaportaal

Als filmdistributeur stelt Splendid Film GmbH (hierna kortweg genoemd ‘Splendid’) op haar mediaserver informatie, persberichten, posters, trailers en ander materiaal (hierna kortweg genoemd ‘persmateriaal’) met betrekking tot de films van Splendid ter beschikking.

 • 1.
  Doel van deze gebruiksvoorwaarden
 • 1.1
  Als filmdistributeur stelt Splendid Film GmbH (hierna kortweg genoemd ‘Splendid Film’ op internet onder de URL https://splendid-film.nl/persservice (hierna genoemd ‘mediaportaal’) informatie, persberichten, posters, foto’s, filmmuziek, trailers en ander materiaal (hierna kortweg genoemd ‘persmateriaal’) met betrekking tot de films van Splendid Film ter beschikking.
 • 1.2
  Het aanbod op het mediaportaal wordt vrijblijvend, kosteloos en op vrijwillige basis ter beschikking gesteld. Splendid Film behoudt zich het recht voor om het aanbod op elk gewenst moment voor de toekomst te kunnen beëindigen of de persberichten geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te wijzigen, te actualiseren of te verwijderen.
 • 2.
  Gebruiksrecht
 • 2.1
  Toegangsgerechtigd zijn uitsluitend personen die zich volgens de voorschriften en met vermelding van hun werkelijke naam hebben aangemeld, voor wie Splendid Film een account heeft aangemaakt en die een wachtwoord hebben ontvangen voor het gebruik van het mediaportaal. Door het invoeren van het wachtwoord en het openen van het mediaportaal verklaart u zich akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.
 • 2.2
  Het gebruik van het mediaportaal en het persmateriaal vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
 • 3.
  Omvang van het gebruik
 • 3.1
  Splendid Film is houder van alle auteursrechtelijke gebruiksrechten, naburige rechten en overige intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder het recht op bescherming van merken, titels en andere kenmerken) op het persmateriaal, tenzij anders aangegeven, voor het gebied van de Benelux (hierna genoemd ‘intellectuele eigendomsrechten’).
 • 3.2
  Redactionele bijdragen

  Indien u van plan bent een redactionele bijdrage te leveren over de première of re-release van een filmproductie, geven wij u toestemming in de zin van een enkele, kosteloze en niet-overdraagbare licentie om het met betrekking tot de betreffende filmproductie ter beschikking gestelde persmateriaal te gebruiken.

  Deze licentie is beperkt tot drie jaar vanaf de datum waarop de filmproductie voor het eerst officieel in de Benelux wordt uitgebracht. Bij bioscoopfilms is de dag van de bioscooppremière bepalend. Bij filmproducties die uitsluitend worden verkocht op beeld- en geluidsdragers (dvd, blu-ray), is de eerste verkoopdag (verkoopdatum) bepalend.

  De licentie omvat het recht om het persmateriaal in alle media (o.a. gedrukte media, radio en internet) te verveelvoudigen, te verspreiden, te publiceren en ter beschikking te stellen om door derden te worden opgevraagd. De betreffende toestemming geldt voor het gebied van de Benelux. Indien u het persmateriaal ook buiten het vermelde gebied wilt gebruiken of bewerken, is onze voorafgaande toestemming nodig. Neem hiervoor contact op met Benelux@splendid-film.com.

 • 3.3
  Bioscoopexploitanten

  Indien u van plan bent reclame te maken voor een filmvoorstelling die u op het programma hebt staan (alleen bij een première of re-release), geven wij u toestemming in de zin van een enkele, kosteloze en niet-overdraagbare licentie om het met betrekking tot de betreffende filmproductie ter beschikking gestelde persmateriaal te gebruiken.

  Deze licentie is beperkt tot drie jaar vanaf de dag van de bioscooppremière in de Benelux.

  De licentie omvat het recht om het persmateriaal in alle media (o.a. gedrukte media, radio en internet) te verveelvoudigen, te verspreiden, te publiceren en ter beschikking te stellen om door derden te worden opgevraagd. De betreffende toestemming geldt voor het gebied van de Benelux. Indien u het persmateriaal ook buiten het vermelde gebied wilt gebruiken of bewerken, is onze voorafgaande toestemming nodig. Neem hiervoor contact op met Benelux@splendid-film.com.

 • 3.4
  Het wijzigen of bewerken van het persmateriaal – op welke manier dan ook – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Splendid Film is niet toegestaan. Dit geldt ook voor het gebruik van screenshots uit trailers. Wel toegestaan daarentegen zijn aanpassingen om redactionele of technische redenen (bijv. compressie ter verkleining van de hoeveelheid gegevens). Copyrighttekens, logo’s, merken, werktitels, (ondernemings-)kenmerken en andere bestanddelen van het persmateriaal mogen niet worden verwijderd.
 • 3.5
  Het doorgeven van persmateriaal aan derden is evenmin toegestaan als het doorgeven van de verleende licentie. Neem in geval van twijfel contact op met Benelux@splendid-film.com.
 • 3.6
  Iedere vorm van gebruik die de reputatie, het aanzien, de naam, de merken of de ondernemingskenmerken van de filmproductie, de filmproducent, de medewerkers of Splendid Film zou kunnen schaden, is verboden. Bij een dergelijk gebruik is Splendid Film gerechtigd om de beschikbaarstelling voor gebruik door opzegging te beëindigen. In geval van opzegging dient iedere vorm van gebruik van het persmateriaal met onmiddellijke ingang achterwege te blijven. Bestanden die al zijn gedownload, dienen onmiddellijk te worden gewist.
 • 3.7
  Onverminderd verdere rechten staat het Splendid Film vrij het toegangsrecht op elk gewenst moment te blokkeren en/of de licentie met onmiddellijke ingang op te zeggen, in het bijzonder bij niet-toegestaan gebruik van het persmateriaal.
 • 4.
  Wachtwoorden en veiligheid
 • 4.1
  Het door Splendid Film verstrekte wachtwoord dient ter legitimatie bij de toegang tot het mediaportaal. Het wordt uitsluitend verstrekt voor persoonlijk gebruik door de aangemelde gebruiker. Als gebruiker bent u verplicht het verstrekte wachtwoord veilig te bewaren en het door het nemen van passende maatregelen te beschermen tegen kennisneming door onbevoegde derden. Het is niet toegestaan om het wachtwoord door te geven aan derden of derden gebruik te laten maken van de met het wachtwoord verkregen toegang, of het daarbij nu gaat om familieleden, medewerkers of collega’s.
 • 4.2
  Splendid Film is gerechtigd het wachtwoord te controleren en te wijzigen. Indien derden het wachtwoord te weten komen, dient Splendid Film hiervan door middel van een e-mail aan presse@splendid-film.com onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld.
 • 5.
  Gegevensbescherming
 • Bij aanmelding bij ons mediaportaal en bij het gebruik ervan verzamelen wij in beperkte omvang persoonsgegevens. Nadere bijzonderheden hierover vindt u hier: https://splendid-film.nl/gegevensbeschermingsverklaring.
 • 6.
  Garantie
 • 6.1
  Splendid Film staat niet in voor de beschikbaarheid en de technische bereikbaarheid van het mediaportaal.
 • 6.2
  Splendid Film staat evenmin in voor de geschiktheid, kwaliteit, beschikbaarheid, actualiteit, juistheid en volledigheid van de persberichten.
 • 6.3
  Alle garantieaanspraken en schadeclaims op grond van deze gebruiksvoorwaarden verjaren na twaalf maanden.
 • 7.
  Aansprakelijkheid
 • 7.1
  Splendid Film is alleen aansprakelijk voor het verlies van gegevens en het herstel daarvan, voor zover dit niet door passende voorzorgsmaatregelen van de gebruiker, in het bijzonder door het dagelijks maken van back-ups en het gebruik van een actuele versie van een virusscanner, voorkomen had kunnen worden.
 • 7.2
  Voor zover Splendid Film het mogelijk maakt om toegang te krijgen tot externe websites (links), is Splendid Film niet verantwoordelijk voor de van derden afkomstige content die deze websites bevatten. Splendid Film neemt deze van derden afkomstige content niet over. Indien Splendid Film te weten komt dat externe websites illegale content bevatten, zal Splendid Film de toegang tot deze sites onmiddellijk blokkeren. Voor zover de aansprakelijkheid van Splendid Film uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de vertegenwoordigers, medewerkers en hulppersoneel van Splendid Film.
 • 8.
  Slotbepalingen
 • 8.1
  Indien een of meer bepalingen nietig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 • 8.2
  Op deze gebruiksvoorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.
 • 8.3
  Indien u ondernemer in de zin van het Duitse wetboek van koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam bent, wordt overeengekomen dat alle geschillen die in het kader van deze gebruiksvoorwaarden tussen u en Splendid Film ontstaan, onderworpen zijn aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in Keulen.
 • 8.4
  Onlinegeschillenbeslechting
 • De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor het online beslechten van geschillen (OS). U kunt dit vinden onder de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • 8.5
  Informatie conform § 36 van de Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen (‘Verbraucherstreitbeilegungsgesetz’)
 • Splendid Film GmbH is niet verplicht en niet bereid tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillenorgaan voor consumenten.
 • Stand: April 2016
×