Gebruiksvoorwaarden Persservice

De filmdistributeur Splendid GmbH (hierna kort "Splendid" genoemd) vertegenwoordigt (hierna gezamenlijk korte "persmateriaal" op de pers server informatie, persberichten, posters, trailers en andere materialen" genoemd) naar de films van de Splendid beschikbaar.

De toegang is open voor alleen die personen die een wachtwoord om de pers server werd uitgegeven door het Splendid gebruiken. Door het invoeren van het wachtwoord en de toegang tot de pers server gaat u akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden. Het gebruik van de media server is alleen toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden. Splendid behoudt zich het recht om de voorwaarden op elk moment wijzigen zonder expliciete verwijzing. Kijk dan op de voorwaarden periodiek op wijzigingen onafhankelijk van elkaar.

1. Omvang van het gebruik

De Splendid GmbH is de eigenaar van alle auteursrechten, kenteken en / of andere intellectuele eigendomsrechten (hierna kort ,, eigendomsrechten ") om de pers materialen, voor zover kan worden gezien van de Auteurswet en regelgeving anders is bepaald. Tenzij je met een wachtwoord te gebruiken druk op de server gemachtigd zijn om de pers materialen te gebruiken is toegestaan onder de volgende regels:

(a) In het geval dat u bent Associated Press, kan U de pers materialen te gebruiken in het kader van een eenvoudige, gratuite, niet-overdraagbare licentie voor redactionele doeleinden (origineel of re-release) binnen Duitsland. In individuele gevallen is het gebruik van speciaal aangewezen pers materialen (bv online) kan worden uitgesloten in bepaalde media. Het gebruik vergunning begint met het verstrekken van het materiaal door de Splendid en eindigt op de sluiting van de Film Promotion meestal 4 maanden na de theatrale release. Afwijkingen van deze periode moet worden overeengekomen met Splendid.

(b) In het geval dat u bent bioscoopexploitant, kunt u de pers materialen te gebruiken in het kader van een eenvoudige, gratuite, niet-overdraagbare licentie om momenteel stralen films (origineel of re-release) in print en online media toe te passen binnen Duitsland. Het gebruik vergunning begint met het verstrekken van het materiaal door de Splendid en eindigt op de sluiting van de Film Promotion meestal 4 maanden na de theatrale release. Afwijkingen van deze periode moet worden overeengekomen met Splendid.

(c) Elke wijziging, wijziging of andere storingen in de pers materialen is verboden. Uitgesloten van technische aanpassingen voor video en audio clips, de bijbehorende Internet specificaties of bandbreedte voor het verstrekken van dergelijke materialen moet voldoen. Auteursrechten en alle andere namen en merken of bedrijven die deel uitmaken van de pers materialen, kunnen niet worden verwijderd. De pers materialen kunnen navenant goed vertrouwen niet worden gebruikt op een manier die slecht kunnen zijn voor het bedrijfsleven voor Splendid GmbH. Bovendien kan de pers materialen alleen worden gebruikt onder het beoogde doel, met name gedupliceerd geen screenshots voorzien trailers en / of verspreid. Overal in het toegestane gebruik dan de rechten blijven met Splendid. Ieder ander gebruik is niet-ontvankelijk voor zover Splendid niet verleend schriftelijke goedkeuring voor. Dit geldt met name voor het gebruik van de pers materialen voor commerciële doeleinden. Splendid is gratis op elk moment de toegangsrechten te beëindigen en / of de vergunning met onmiddellijke ingang te beëindigen, vooral met oneigenlijk gebruik van persmateriaal, onverminderd andere rechten.

2. Wachtwoorden en beveiliging

De andere leden van de Splendid dient te legitimeren wachtwoord bij het benaderen van de pers archief. Er wordt uitsluitend verleend voor persoonlijk gebruik. Zij zijn verplicht om het wachtwoord veilig te houden en toegewezen hen te beschermen tegen een inzage door onbevoegde derden. Splendid is gerechtigd om het wachtwoord te verifiëren en een verandering van het wachtwoord. Indien derden krijgen kennis van het wachtwoord is Splendid onmiddellijk op de hoogte via e-mail te sturen naar pers@splendid-film.nl.

3. Bericht

Door het gebruik van de pers server alle persoonlijk identificeerbare informatie van u in principe worden verzameld, verwerkt en / of gebruikt. Voor zover onder speciale omstandigheden uw naam, e-mail of andere persoonlijke informatie over u wordt verzameld, verwerkt en gebruikt, Splendid heeft u op de juiste plek. Splendid zal voldoen aan de bepalingen inzake gegevensbescherming in dit geval.

4. Geen garantie

Splendid aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van de pers server. In het bijzonder, Splendid is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid, kwaliteit, beschikbaarheid, tijdigheid, juistheid en volledigheid van de pers of voor de afwezigheid van andere schadelijke elementen. Splendid behoudt zich het recht voor om alle persinformatie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, te wijzigen, te verwijderen en / of nieuwe beperkingen te stellen aan het gebruik van de pers server.

5. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Splendid, om welke juridische reden dan ook, is uitgesloten, tenzij de schade te wijten is (a) een verwijtbare schending van het leven, het lichaam of de gezondheid, (b) op een verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) in een gevaar voor het contractuele doel manier, (c) strikte aansprakelijkheid krachtens de Wet Productaansprakelijkheid en / of (c) op een grove nalatigheid of opzettelijk gedrag van Splendid, haar wettelijke vertegenwoordigers of zijn agenten. In het geval van paragraaf (b) de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typische schade is onderworpen aan een 12-maanden verjaringstermijn en.

Bovendien Splendid aansprakelijk voor het verlies van gegevens en het herstel slechts voor zover deze schade zou zijn voorkomen door passende preventieve maatregelen van de gebruiker, in het bijzonder de dagelijkse back-ups en het gebruik van een recente versie van een virusscanner.

Tenzij Splendid toegang tot externe sites staan (links), Splendid is niet verantwoordelijk voor de buitenlandse inhoud daarin. Splendid beschouwen deze vreemde inhoud is niet van ons. In het geval dat Splendid bewust van illegale inhoud op externe websites, Splendid zal de toegang tot deze sites onmiddellijk te blokkeren.

Voor zover de aansprakelijkheid van de Splendid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van agenten, medewerkers en / of agenten van het Splendid.

6. Slotbepalingen

Als individuele bepalingen ongeldig zijn, zal de geldigheid van de overige bepalingen blijven onverminderd van kracht. Ongeldige bepalingen in der minne worden vervangen door die welke geschikt zijn om de gewenste economische doel te bereiken zijn, rekening houdend met de belangen situatie. Hetzelfde geldt voor het vullen van de gaten, die uit zou kunnen blijken over deze bepalingen.

Deze bepalingen zijn onderworpen aan de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland.

Als u een geregistreerde handelaar volgens het Wetboek van Koophandel, een rechtspersoon van publiek recht of openbare bijzondere troef, Berlijn is voor alle geschillen die ontstaan tussen u en Splendid onder deze licentie-overeenkomst, zijn overeengekomen als de exclusieve plaats van jurisdictie. Maar Splendid heeft ook het recht om een actie op uw algemene bevoegde rechtbank te brengen.
×