Gegevensbeschermingsverklaring

voor de website

www.splendid-film.nl

 1. Verantwoordelijke instantie

  De verantwoordelijke instantie in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetgeving op de privacybescherming van de lidstaten evenals overige privacyrechtelijke bepalingen is:

  SPLENDID FILM GmbH
  vertegenwoordigd door de directeur Andrew Ernster
  Ellermanstraat 12
  1114 AK Amsterdam
  Nederland
  Telefoon: +31 2 02 38 07 00
  E-Mail: Benelux@splendid-film.com
  Website: www.splendid-film.nl

 2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

  De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke instantie is:

  Cyberdyne IT
  Hans-Peter Samberger
  Am Wassermann 31
  50829 Keulen
  Duitsland
  datenschutz@splendid-film.com

 3. Algemene zaken omtrent de gegevensverwerking
  1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

   Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe uitsluitend voor zover deze noodzakelijk zijn voor de beschikbaarstelling van een functionele website evenals van onze content en prestaties. Het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats en uitsluitend na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt indien het voorafgaand verkrijgen van toestemming vanwege feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

  2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

   Indien wij voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming van de betrokken persoon trachten te verkrijgen, dient art. 6, lid 1, lit. a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU als wettelijke basis.

   Bij het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter nakoming van een overeenkomst waarvan de betrokken persoon de contractant is, dient art. 6, lid 1, lit. b van de AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor de verwerking die voor het uitvoeren van de maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst noodzakelijk zijn.

   Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting waarvoor onze onderneming verantwoordelijk is, dient art. 6, lid 1, lit. c AVG als wettelijke basis.

   Indien wegens vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, dient art. 6, lid 1, lit. d AVG als wettelijke basis.

   Indien de verwerking noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde en wegen de belangen, grondrechten en grondvrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6, lid 1, lit. f AGV als wettelijke basis voor de verwerking.

  3. Verwijdering van gegevens en duur van de opslag

   De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Opslag van gegevens kan bovendien plaatsvinden indien daarin is voorzien door de Europese of nationale wetgever, in Unierechtelijke verordeningen, wetten of overige voorschriften waaraan de verantwoordelijke instantie is onderworpen. De blokkering of verwijdering van gegevens vindt ook plaats wanneer een in de vermelde richtlijnen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er sprake is van een noodzaak voor het voortzetten van de opslag van gegevens in verband met het sluiten van een overeenkomst of de nakoming van een overeenkomst.

 4. Beschikbaarstelling van de website en het aanmaken van logfiles

  Bij het oproepen van onze internetpagina registreert ons systeem telkens automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

  1. Het IP-adres van de gebruiker
  2. Informatie over het browsertype en de gebruikte versie, eventueel ook over het besturingssysteem van de gebruiker
  3. Websites vanwaar het systeem van de gebruiker op onze internetpagina terechtkomt
  4. Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen
  5. Namen van door het systeem van de gebruiker opgeroepen subpagina's resp. bestanden van onze website
  6. Datum en tijd van de toegang
  7. De hoeveelheid overgedragen gegevens

  De gegevens worden ook in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logfiles is art. 6, lid 1, lit. f AGV.

  De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website te laten verschijnen op de computer van de gebruiker. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

  De opslag in logfiles vindt plaats om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien dienen de gegevens voor een optimalisatie van de website en het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

  Deze doelen liggen ook ten grondslag aan ons gerechtvaardigd belang inzake de gegevensverwerking volgens art. 6, lid 1, lit. f AGV.

  De gegevens worden verwijderd zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze verzameld zijn, niet langer noodzakelijk zijn. Bij de registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Voorts worden de gegevens in de logfiles met inbegrip van het IP-adres (dat versleuteld wordt opgeslagen) uiterlijk na dertig dagen verwijderd.

  Het registreren van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en het opslaan van gegevens in logfiles is voor het laten functioneren van de internetpagina beslist noodzakelijk. De gebruiker kan derhalve geen protest aantekenen.

 5. Gebruik van cookies
  1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

   Onze website maakt gebruik van cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser resp. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Roept een gebruiker een website op, dan kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee bij een nieuwe oproep van de website een eenduidige identificatie van de browser mogelijk is.

   Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Voor enkele elementen van onze internetpagina is het vereist dat de oproepende browser ook na het wisselen van pagina's kan worden geïdentificeerd. Hierbij gaat het om sessie-cookies, waarin de volgende gegevens worden opgeslagen en overgedragen:

   1. Inlog-informatie
   2. Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
   3. De URL-clickstream, d.w.z. de volgorde van de door u bezochte pagina's van onze website.
   4. Datum en tijd van de toegang
   5. Cookie-nummer

   Wij maken op onze website bovendien gebruik van cookies waarmee een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk is. Op deze wijze kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:

   1. Ingevoerde zoektermen
   2. Frequentie van opgeroepen pagina's
   3. Gebruikmaking van websitefuncties

   De op deze wijze verkregen gegevens van de gebruikers worden middels technische maatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is een toewijzing van de gegevens aan de oproepende gebruiker niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met overige persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

   Bij het oproepen van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden. In dit verband volgt ook een verwijzing naar onze gegevensbeschermingsverklaring.

  2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

   De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens middels het gebruik van cookies is art. 6, lid 1, lit. f AGV.

  3. Doel van de gegevensverwerking

   Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is het vereenvoudigen van het gebruik van websites voor de gebruikers. Sommige functies van onze internetsite kunnen zonder gebruik van cookies niet worden aangeboden. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser ook na een wisseling van pagina's wordt herkend.

   Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

   1. Ingelogde status
   2. Navigatie
   3. Taal

   De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

   Het gebruik van de analyse-cookies vindt plaats om de kwaliteit van onze website en de betreffende content te verbeteren. Aan de hand van de analyse-cookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt, zodat wij ons aanbod continu kunnen optimaliseren. Dankzij de statistische inzichten betreffende het browsertype en het besturingssysteem kunnen wij bovendien het design van onze internetsite optimaliseren. Deze doelen zijn ook de reden van ons gerechtvaardigd belang inzake de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6, lid 1, lit. f AGV.

  4. Duur van de opslag, mogelijkheid tot het aantekenen van protest en verwijdering

   Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en vanaf daar aan onze pagina doorgegeven. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Middels een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Worden cookies voor onze website uitgeschakeld, dan kunnen mogelijk niet alle functies van de website volledig meer worden gebruikt.

 6. Nieuwsbrief

  Op onze internetsite kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief bieden wij u actuele informatie over Splendid Film GmbH. Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres aan ons doorgegegeven. In verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

  Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de aanmeldingsprocedure verzocht om uw toestemming en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. Voor de aanmelding gebruiken wij de zogeheten double opt-in procedure, d.w.z. dat uw aanmelding pas is afgesloten als u uw aanmelding eerst middels een klik op de link die zich in een voor dit doel toegezonden bevestigingsmail bevindt, hebt bevestigd. Wanneer uw desbetreffende bevestiging niet binnen 24 uur plaatsvindt, wordt uw aanmelding automatisch uit onze database verwijderd.

  De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is art. 6, lid 1, lit. a AGV.

  Het e-mailadres van de gebruiker wordt opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. Wordt de nieuwsbrief opgezegd, dan wordt het e-mailadres geblokkeerd voor verdere toezendingen. Voor dit doel bevindt zich in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link.

 7. Contactformulier en e-mailcontact

  Op onze internetsite bevindt zich een contactformulier dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Indien een gebruiker deze mogelijkheid benut, worden de in het invoervenster ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens betreffen uw naam, e-mailadres en uw bericht. Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden bovendien de datum en tijd van de registratie evenals de taal opgeslagen.

  Als alternatief kunt u ook contact opnemen via het beschikbaar gestelde e-mailadres. In dit geval worden de middels e-mail doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. De gegevens worden in dit verband niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de conversatie.

  De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die de gebruiker middels ons contactformulier of het sturen van een e-mailbericht toezendt, is art. 6, lit. f AGV. Heeft het contact het sluiten van een overeenkomst als doel, dan is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6, lid 1, lit. b AGV.

  De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoervenster resp. uit de contactopname per e-mail dient uitsluitend voor het bewerken van de contactopname. Hieraan ontlenen wij ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang inzake de verwerking van gegevens.

  De gegevens worden verwijderd zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze verzameld zijn, niet langer noodzakelijk zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die via e-mail zijn toegezonden, is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de betreffende situatie definitief is opgehelderd.

  De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzenden zijn verzameld, worden uiterlijk na een termijn van zeven dagen verwijderd.

  De gebruiker kan op elk moment om redenen die uit zijn speciale situatie voortvloeien, protest aantekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

  Uw protest tegen de verwerking dient u schriftelijk te richten aan ons postadres

  SPLENDID FILM GmbH
  Datenschutz
  Lichtstr. 25 / Eingang F
  50825 Köln

  of per e-mail aan het e-mailadres datenschutz@splendid-film.com.

  Alle persoonsgegevens die in het kader van de contactopname zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

 8. Registratie voor gebruik van het persportaal

  Als u ons persportaal wilt gebruiken, moet u zich na acceptatie van de gebruiksvoorwaarden registreren middels de vermelding van uw voor- en achternaam, de naam van uw redactie of uw bioscoopbedrijf, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord voor het aanmaken van een gebruikersaccount. Hiervoor dient u uw echte naam te gebruiken. Op het moment van de registratie worden bovendien uw IP-adres evenals de datum en tijd van de registratie opgeslagen:

  Voor de registratie gebruiken wij de zogeheten double opt-in procedure, d.w.z. dat uw registratie pas is afgesloten als u uw aanmelding eerst middels een klik op de link die zich in een voor dit doel toegezonden bevestigingsmail bevindt, hebt bevestigd. Wanneer uw desbetreffende bevestiging niet binnen [24 uur] plaatsvindt, wordt uw aanmelding automatisch uit onze database verwijderd. De vermelding van bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de registratie, zodat aan u de licentie voor het gebruik van de beschikbaar gestelde materialen kan worden verleend.

  De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6, lid 1, lit. b AGV. Uw registratie is noodzakelijk ter nakoming van een overeenkomst met u resp. voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, om u namelijk de gewenste gebruikslicentie betreffende het beschikbaar gestelde en doorgaans auteursrechtelijk beschermde materiaal te verlenen en deze te kunnen controleren. De verwerking van persoonsgegevens is verder noodzakelijk om misbruik van het portaal en de materialen te voorkomen.

  De gegevens worden verwijderd zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze verzameld zijn, niet langer noodzakelijk zijn.

  Dit is voor de tijdens de registratie verzamelde gegevens ter nakoming van een overeenkomst of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen het geval wanneer de gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst niet langer noodzakelijk zijn. Ook na de beëindiging van de overeenkomst kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens van de contractant op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

  U kunt de gegevens in uw gebruikersaccount op elk moment wijzigen als u ingelogd bent. Om uw gebruikersaccount te verwijderen, dient u per-e-mail een bericht te sturen aan benelux@splendid-film.com of een bericht via de post.

  Zijn de gegevens noodzakelijk ter nakoming van een overeenkomst of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, dan is het voortijdig verwijderen van de gegevens uitsluitend mogelijk indien dit niet in strijd is met contractuele of wettelijke verplichtingen.

 9. Google webfonts

  Voor een uniforme weergave van lettertypes gebruiken wij zogeheten webfonts die door Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) beschikbaar worden gesteld.

  Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Hiertoe moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Zo weet Google dat via uw IP-adres onze website is opgeroepen. We maken gebruik van Google webfonts voor een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze on line-aanbiedingen. De wettelijke basis is art. 6, lid 1, lit. f AVG.

  De gegevens van de gebruikers worden volgens de gegevens van Google alleen gebruikt voor de weergave van de lettertypen in de browser.

  Het privacybeleid van Google is te vinden op:

  https://policies.google.com/privacy.

  U kunt uw browser zodanig instellen dat de lettertypes niet door de Google-servers worden geladen (b.v. door de installatie van add-ons zoals NoScript of Ghostery). Als uw browser de Google-fonts niet ondersteunt of u de toegang tot de Google-servers onderbreekt, wordt de tekst in het standaardlettertype van het systeem weergegeven.

 10. Rechten van de betrokken persoon

  Worden persoonsgegevens van u verwerkt, dan bent u de betrokken persoon in de zin van de AVG en komen u de volgende rechten jegens de verantwoordelijke instantie toe:

  1. Recht op informatie

   U kunt bij de verantwoordelijke instantie verzoeken om een bevestiging dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, door ons worden verwerkt.

   s er sprake van een dergelijke verwerking, dan kunt u bij de verantwoordelijke instantie informatie eisen over de volgende gegevens:

   1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
   2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
   3. de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens kenbaar zijn gemaakt of nog kenbaar worden gemaakt;
   4. de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien concrete gegevens hieromtrent niet mogelijk zijn, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
   5. het bestaan van het recht op correctie of het verwijderen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een recht op de beperking van de verwerking door de verantwoordelijke instantie of het recht op protest tegen deze verwerking;
   6. het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
   7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld;
   8. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling conform art. 22, lid 1 en 4 AVG en – tenminste in deze gevallen – bewijskrachtige informatie over de geïnvolveerde logica evenals de betekenis en de nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

   U hebt het recht om informatie te eisen over het feit of uw persoonsgegevens in een ander land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kunt u eisen dat u wordt geïnformeerd over de passende garanties conform art. 46 AVG met betrekking tot de overdracht van uw gegevens.

  2. Recht op correctie

   U hebt recht op correctie en/of aanvulling jegens de verantwoordelijke instantie, voor zover de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke instantie dient de correctie terstond uit te voeren.

  3. Recht op beperking van de verwerking

   Onder de volgende voorwaarden kunt u een beperking eisen van de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

   1. wals u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben betwist gedurende een periode waarin de verantwoordelijke instantie de persoonsgegevens kan controleren;
   2. als de verwerking onrechtmatig is en u het verwijderen van de persoonsgegevens afwijst, maar in plaats hiervan een beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;
   3. als de verantwoordelijke instantie de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het doel van de verwerking, maar u deze wel nodig hebt voor de aanspraak op en de uitoefening of verdediging van rechten of
   4. als u protest hebt aangetekend tegen de verwerking conform art. 21, lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verantwoordelijke instantie zwaarder wegen dan uw gronden.

   Is de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben beperkt, dan mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – uitsluitend met uw toestemming of voor de aanspraak op en de uitoefening of verdediging van rechten of ter bescherming van rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of vanwege een essentieel publiekelijk belang van de Unie of een lidstaat worden verwerkt.

   Is de verwerking op grond van voornoemde voorwaarden beperkt, dan wordt u door de verantwoordelijk instantie geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

  4. Recht op verwijdering

   1. Verwijderingsplicht

    U kunt van de verantwoordelijke instantie eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben terstond worden verwijderd, en de verantwoordelijke instantie is verplicht deze gegevens terstond te verwijderen voor zover er sprake is van één van de volgende redenen:

    1. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins werden verwerkt.
    2. U herroept uw toestemming waarop de verwerking conf. art. 6, lid 1, lit. a of art. 9, lid 2, lit. a AVG berustte en het ontbreekt aan een andere wettelijke basis voor de verwerking.
    3. U tekent conf. art. 21, lid 1 AVG protest aan tegen de verwerking en er is geen sprake van prioritaire gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u tekent conf. art. 21, lid 2 AVG protest aan tegen de verwerking.
    4. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn onrechtmatig verwerkt.
    5. De verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben is noodzakelijk ter nakoming van een wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waartoe de verantwoordelijke instantie behoort.
    6. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn in het kader van aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8, lid 1 AVG verzameld.

   2. Informatie aan derden

    Heeft de verantwoordelijke instantie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar gemaakt en is hij verplicht deze conf. art. 17, lid 1 AVG te verwijderen, dan treft hij, de beschikbare technologie en de implementatiekosten in aanmerking nemend, passende maatregelen, ook van technische aard, om de verantwoordelijke instanties voor gegevensverwerking die de persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat u als betrokken persoon door hen de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens eist.

   3. Uitzonderingen

    Van het recht op verwijdering is geen sprake voor zover de verwerking noodzakelijk is

    1. voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
    2. ter nakoming van een wettelijke verplichting waarin de verwerking wordt vereist volgens het recht van de Unie of de lidstaten waartoe de verantwoordelijke instantie behoort, of voor de behartiging van een taak die binnen het openbaar belang ligt of plaatsvindt binnen de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijk instantie is overgedragen;
    3. op gronden van het openbaar belang inzake de volksgezondheid conform art. 9, lid 2, lit. h en i evenals art. 9, lid 3 AVG;
    4. voor archiefdoeleinden van openbaar belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conf. art. 89, lid 1 AVG, voor zover het onder paragraaf a) vermelde recht de realisatie van de doelen van deze verwerking naar verwachting onmogelijk maakt of ernstig belemmert, of
    5. voor de aanspraak op en de uitoefening of verdediging van rechten.

  5. Recht op kennisgeving

   Hebt u aanspraak gemaakt op het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke instantie, dan is deze verplicht deze correctie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, tenzij dit onmogelijk blijkt of gepaard gaat met een onevenredige inspanning of kosten.

   Aan u komt jegens de verantwoordelijke instantie het recht toe over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

  6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

   U bent gerechtigd om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verantwoordelijke instantie beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien bent u gerechtigd om deze gegevens zonder belemmering door de verantwoordelijke instantie aan wie de persoonsgegevens beschikbaar zijn gesteld, door te geven aan een andere verantwoordelijke instantie voor zover

   1. de verwerking op een toestemming conf. art. 6, lid 1, lit. a AVG of art. 9, lid 2, lit. a AVG of op een overeenkomst conf. art. 6, lid 1, lit. b AVG berust en
   2. de verwerking plaatsvindt met behulp van een automatische procedure.

   Bij de uitoefening van dit recht hebt u voorts het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben direct door een verantwoordelijke instantie naar een andere verantwoordelijke instantie worden doorgestuurd, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

   Het recht op de overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een taak die van openbaar belang is of plaatsvindt binnen de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke instantie is overgedragen.

  7. Recht op het aantekenen van protest

   U hebt het recht om wegens redenen die voortvloeien uit uw speciale situatie op elk moment protest aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die op grond van art. 6, lid 1, lit. e of f AVG plaatsvindt; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.

   De verantwoordelijke instantie zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben dan niet langer verwerken, tenzij de verantwoordelijke instantie overtuigende, beschermingswaardige redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient voor de aanspraak op en de uitoefening of verdediging van rechten.

   Worden de persoonsgegevens die op u betrekking hebben verwerkt voor direct mail, dan bent u gerechtigd op elk moment protest aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben met een dergelijke reclame als doel; dit geldt ook voor profiling, voor zover deze met dergelijke direct mail verband houdt.

   Maakt u bezwaar tegen de verwerking met als doel direct mail, dan worden de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

   U kunt in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht Richtlijn 2002/58/EG – uw recht op het aantekenen van protest uitoefenen middels geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

  8. Recht op herroeping van de gegevensbeschermingsrechtelijke toestemmingsverklaring

   U bent gerechtigd uw gegevensbeschermingsrechtelijke toestemmingsverklaring op elk moment te herroepen. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van de toestemming tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, niet aangetast.

  9. Geautomatiseerde beslissing per geval inclusief profiling

   U bent gerechtigd om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profiling – gebaseerde beslissing die jegens u rechtsgevolgen bezit of u op een soortgelijke wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet wanneer de beslissing

   1. noodzakelijk is voor het sluiten of nakomen van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke instantie,
   2. s toegestaan op grond van rechtsvoorschriften van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke instantie is onderworpen, en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen voor de handhaving van uw rechten en vrijheden evenals uw gerechtvaardigde belangen bevatten of
   3. met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

   Evenwel mogen deze beslissingen niet berusten op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens art. 9, lid 1 AVG, voor zover art. 9, lid 2, lit. a of g AVG niet van toepassing is en passende maatregelen zijn getroffen ter bescherming van de rechten en vrijheden evenals uw gerechvaardigde belangen.

   Ten aanzien van de in (1) en (3) vermelde gevallen treft de verantwoordelijke instantie passende maatregelen om de rechten en vrijheden evenals uw gerechtvaardigde belangen te behartigen, waartoe minimaal het recht op de bewerkstelliging van het ingrijpen door een persoon van de verantwoordelijke instantie, de uiteenzetting van het eigen standpunt en de betwisting van de beslissing behoort.

  10. Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

   Behoudens een ander administratief of wettelijk rechtsmiddel komt u het recht toe op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u woont, uw arbeidsplaats of de plaats van de vermoedelijke overtreding wanneer u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in strijd is met de AVG.

   De toezichthoudende autoriteit bij wie het bezwaarschrift is ingediend, informeert de indiener van het bezwaarschrift over de stand en de resultaten van het bezwaarschrift, inclusief de mogelijkheid van een wettelijk rechtsmiddel volgens art. 78 AVG.

 11. Actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

  Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig in de versie juni 2019.

  Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen hieromtrent of op grond van gewijzigde wettelijke en/of officiële voorschriften kan het noodzakelijk zijn deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen.

×